About

We-Wealth

บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด เป็นสำนักงานกฎหมาย (LAW FIRM) เราคือ 1 ในเครือของวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป ให้บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยให้บริการที่ปรึกษาทั้งด้านคดีความและด้านการค้าลงทุนทางธุรกิจ ตลอดจนด้านการจดทะเบียนบริษัทและจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมทั้งการขอใบอนุญาตต่างๆจากหน่วยงานราชการ เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก รวมถึงใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเฉพาะ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการด้านการขอใช้สิทธิการส่งเสริมการลงทุน(BOI) การคืนภาษีตามกฎหมายศุลกากร การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศ

เราให้คำปรึกษาครอบคลุมกฎหมายทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการวางโครงสร้างการลงทุน การจัดตั้งบริษัทและกฎหมายที่ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยพึงปฏิบัติ เราให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นวางแผนการลงทุน ไปจนถึงการวางแผนการค้าและภาษี การวางโครงสร้างธุรกิจ กิจการร่วมค้า การรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ การวางแผนแนวทางปฏิบัติในการนำเข้าส่งออกเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายศุลกากร และการปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด

Our Services

เรามีประสบการณ์และเชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายศุลกากร การทำธุรกรรมการค้า การฟ้องคดีและระงับข้อพิพาท การให้บริการด้านการจดทะเบียนทางธุรกิจ การติดต่อประสานงานราชการ กฎหมายการลงทุนในต่างประเทศ การตรวจสอบธุรกิจเบื้องต้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการประเมินโดยภาครัฐ การจัดทำนิติกรรมสัญญา การวางแผนภาษี เป็นต้น โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการแต่ละด้าน ดังนี้

VIEW ALL >
Activity
Newsletter
Article
Seminar

Recent Update

  • Special Tax Rate to promote Electric Vehicles Production
  • Tax evasion and tax fraud over 10 million baht are serious money laundering offences
  • Tax Measures to help and rehabilitate flood victims in the Southern Thailand
  • BOI issued measures to boost investment in 3 provinces to prepare for EEC
  • BOI to enhance the competitiveness of industries through 15 years CIT exemption and R&D Fund
  • The Customs Department extends the voluntary tax audit until the end of 2017
  • Tax Exemption for Employment of Elder Persons
  • Guideline on Prohibiting Claim of Criminal Fines and Tax Surcharge as Expenses
  • Matter for Tax Consultation: Withholding Tax and VAT for Frozen Food Transport Business
  • Tax Incentives for New Startups

Contact Us

บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด / WE-WEALTH CO.,LTD.
เลขที่ 1 อาคารเอ็มดีทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร