อำนวย วรรณมาโส

Executive Director

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Language
Thai
Contact
Tel: +66 2769 5848-9
Email: amnuay@we-wealth.co.th
คุณอำนวยมีประสบการณ์มากกว่า 17 ปีในการเป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งการฟ้องร้องดำเนินคดี มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายการค้าการลงทุน การค้าระหว่างประเทศ กฎหมายศุลกากร กฎหมายทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมีเนียม ที่ดินสำหรับอุตสาหกรรม ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ รวมถึงสัญญาโครงการพัฒนาสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น คุณอำนวยยังได้ว่าความในคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ ข้อพิพาททางสัญญาการค้าต่างๆ รวมทั้งคดีภาษีอากร และยังให้คำปรึกษาแก่ลูกความเกี่ยวกับการวางแผนและโครงสร้างธุรกิจ การตรวจสอบและร่างสัญญาทางการค้า และเป็นทนายความตัวแทนลูกความในการฟ้องล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางกฎหมาย

Contact Us

FOR QUESTIONS AND QUERIES ON OUR SERVICES,
YOU MAY REACH US AT THE FOLLOWING CONTACTS: