ธีรพันธ์ มูลรัตน์

Associate lawyer

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Language
Thai
Contact
Tel:
Email:
คุณธีรพันธ์ มีประสบการณ์ ด้านการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือลูกความในการจัดตั้งบริษัท งานธุรการบริษัท การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จดทะเบียนธุรกิจต่างด้าว การขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารและวัตถุอันตราย ใบอนุญาตทำงาน วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงงานด้านการเจรจา ติดตามทวงถาม การเร่งรัดหนี้สิน การประนอมหนี้ ตลอดจนการสืบทรัพย์บังคับคดี รวมทั้งมีประสบการณ์การยื่นข้อเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ และงานติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ ตลอดจนมีประสบการณ์การดำเนินคดีความต่างๆในชั้นศาล

Contact Us

FOR QUESTIONS AND QUERIES ON OUR SERVICES,
YOU MAY REACH US AT THE FOLLOWING CONTACTS: