สุรัตน์ เนตรผาบ

Associate lawyer

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Language
Thai
Contact
Tel:
Email:
คุณสุรัตน์ มีประสบการณ์ ด้านงานติดตามทวงถาม เร่งรัดหนี้สิน ฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การเจรจาประนอมหนี้ รวมทั้งสืบทรัพย์บังคับคดี ของสถาบันการเงินต่างๆ และให้คำปรึกษาช่วยเหลือลูกความในคดีพิพาทตามกฎหมายแพ่ง และกฎหมายล้มละลาย โดยเน้นที่การระงับข้อพิพาท เป็นตัวแทนในการเจรจาประนอมหนี้ ตลอดจนติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ

Contact Us

FOR QUESTIONS AND QUERIES ON OUR SERVICES,
YOU MAY REACH US AT THE FOLLOWING CONTACTS: