เกรียงศักดิ์ นิกรวัฒน์

Associate lawyer

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Language
Thai
Contact
Tel:
Email:
คุณเกรียงศักดิ์ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินคดี และมีความเชี่ยวชาญทั้งในกฎหมายธุรกิจรวมถึงข้อตกลงสัญญาการไกล่เกลี่ย และการเจรจาข้อพิพาททางการค้า กฎหมายแรงงาน กฎหมายล้มละลาย การปรับโครงสร้างหนี้ การดำเนินคดีทางแพ่งและอาญา โดยมุ่งเน้นที่การระงับข้อพิพาททางการค้า และการดำเนินคดีต่างๆ รวมถึงเป็นตัวแทน บริษัท และเจ้าของธุรกิจในการเจรจาและดำเนินคดี พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การตรวจสอบ และการร่างสัญญาทางการค้า สินเชื่อทางการค้า เจรจาประนอมหนี้ ดำเนินกระบวนเกี่ยวกับการล้มละลาย การขอฟื้นฟูกิจการ ให้คำปรึกษาในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

Contact Us

FOR QUESTIONS AND QUERIES ON OUR SERVICES,
YOU MAY REACH US AT THE FOLLOWING CONTACTS: