วันชัย โง้วสกุล

Counsel

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Language
Thai
Contact
Tel:
Email:
คุณวันชัย มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี ในการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และทนายความ ในหลายๆธุรกิจ เช่นห้างสรรพสินค้า บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคาร โรงงาน ธุรกิจก่อสร้าง ฯลฯ โดยผ่านทั้งงานคดีแพ่ง เช่น คดีเช่าซื้อ กู้ยืม/บังคับจำนอง คดีหลักทรัพย์ คดีอาญา คดีแรงงาน คดีล้มละลาย ฯลฯ งานนิติกรรมสัญญา ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้กับบริษัทต่างๆ

Contact Us

FOR QUESTIONS AND QUERIES ON OUR SERVICES,
YOU MAY REACH US AT THE FOLLOWING CONTACTS: